Brieven aan B&W

toetsenbordAan het begin van elke raadsperiode brengt SCOS, via het college van burgemeester en wethouders, een advies uit aan de gemeenteraad. In dat advies worden de plannen en activiteiten op het terrein van lokaal internationaal ontwikkelingswerk voor de komende bestuurs- annex raadsperiode op een rij gezet met de vraag aan de raad om daar mee in te stemmen.

 

Bij de bespreking van het laatste advies, dat betrekking had op de raadsperiode 2010 – 2014, heeft de raad SCOS gevraagd of er redenen waren om de focus van het lokale internationale ontwikkelingswerk te wijzigen. Deze vragen komen aan de orde in de vergaderingen van de gemeenteraad van respectievelijk 9 september en 9 december 2010.

 

De raad heeft SCOS daarnaast gevraagd dat advies tijdig uit te brengen. De nieuwe focus zou aan het begin van de bestuursperiode van 2014 – 2018 klaar moeten zijn. SCOS heeft zich dus de afgelopen paar jaar fundamenteel bezonnen op het wat, waarom en waar van het lokale internationale ontwikkelingswerk. De resultaten van ons interne denkproces zijn neergelegd in een brief aan de gemeenteraad van 25 oktober 2012 die, voorzien van een bespreeknotitie van het college van burgemeester en wethouders, besproken is in een vergadering van de raad van 29 november 2012.

 

Intussen heeft SCOS op de resultaten van dat gesprek tussen raad, college van burgemeester en wethouders en ons betuur met een brief van 3 mei 2013 gereageerd. In die brief wordt nogmaals op een aantal essentiële punten ingegaan. SCOS heeft al haar argumenten uitgebreid beschreven en het hoe en waarom toegelicht. Het is nu aan college van burgemeester en wethouders en de raad om conclusies te trekken m.b.t. het lokale internationale ontwikkelingswerk.

 

De aan de B&W gestuurde brieven kun je nalezen (PDF):