Project Manenberg

Manenberg wasgoedSCOS heeft een kleine tien jaar een samenwerkingsovereenkomst met Proudly Manenberg.

Manenberg is een wijk van de gemeente Kaapstad in Zuid Afrika. Manenberg kampt met een veelheid aan problemen. De wijk is opgezet voor 35.000 inwoners. De woningen bestaan in het algemeen uit gestapelde bouw. Het betreft dus flatgebouwen met veelal klein opgezette wooneenheden. Door de ongecontroleerde groei van de bevolking wonen er intussen naar schatting tussen de 150.000 en 250.000 mensen. Het juiste aantal inwoners van de wijk is niet bekend omdat veel mensen zich niet bij de gemeente Kaapstad inschrijven.

De werkeloosheid is 70% en de woonsituatie is erbarmelijk. De meeste woningen zijn klein en hooguit geschikt voor 6 personen . Toch wonen er dikwijls 20 of meer mensen in. Het gevolg is dat er om beurten geslapen moet worden. Kinderen vanaf een jaar of twaalf slapen laat in de middag en een deel van de avond. De jongere kinderen slapen daarna, de ouderen gaan dan de straat op, met alle consequenties van dien.

Er is dan ook veel criminaliteit, prostitutie, huiselijk geweld e.d. Om dat te bestrijden, is Proudly Manenberg opgericht. Dit is een welzijnsorganisatie die zich ten doel stelt de leefomstandigheden te verbeteren, de werkloosheid te verminderen en de criminaliteit tegen te aan. Men heeft daarvoor onder meer een jeugdprogramma ontwikkeld met als doel de jeugd uit de ellende te halen, de schoolprestaties te verbeteren en gangvorming te voorkomen.

Manenberg schoolklas

SCOS ondersteunt dit jeugdprogramma door middel van advies en een financiële bijdrage. Naast de bijdragen van deZuid Afrikaanse overheid is zo’n bijdrage zeer welkom. Het jeugdprogramma vraagt veel aandacht. De resultaten zijn tot nu toe hoopvol. Er wordt gewerkt met grote bijeenkomsten, sport- en spel en vaardigheidstrainingen. Daarbij leert men van elkaar en praat men veel met elkaar. Daardoor ontstaat onderling begrip en saamhorigheid in de groepen.

Manenberg peutertjesVoor kinderen die thuis door huiselijk geweld, incest, seksueel misbruik e.d. niet meer bij de ouders kunnen verblijven, is een safehouse ingericht. Deze mogelijkheid is op vrijwillige basis ontstaan en verdient nadere ondersteuning.

 

 


Er waren meerdere uitwisselingen, waaronder de theatervoorstelling 'Nie swart nie wit nie' in 2011 (lees meer).