Raadadvies

Raadsperiode 2010 – 2014

Inleiding

Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking (verder: SCOS) voert het beleid van de gemeente Culemborg uit op het gebied van Internationale Samenwerking.

Om de vier jaar adviseert SCOS de gemeenteraad van Culemborg over de projecten voor de volgende raadsperiode.

Dit document gaat kort in op de projecten in de raadsperiode 2006-2010, waarna een onderbouwd advies gegeven wordt voor 2010-2014.

De projecten in 2009

SCOS is op dit moment betrokken bij een drietal projecten:

1 Het project voor jongeren in Kaapstad, Proudly Manenberg ;

2 Het Microkredietproject in samenwerking met de gemeente Culemborg, het Kuyasa Fund en Oikocredit;

3 De Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking.

SCOS is tevens betrokken bij andere Culemborgse organisaties voor Internationale Samenwerking. Ook betrekt SCOS inwoners en organisaties van Culemborg bij de projecten.

Advies raadsperiode 2010 - 2014

Dit advies gaat per project kort in op de huidige stand van zaken. Daarna is per project een onderbouwd advies geformuleerd. De eerste versie van dit advies is met de politieke partijen besproken op zaterdag 26 september 2009 op de Goede Doelenmarkt op de Stadsboerderij Caetshaghe. Daarbij zijn ook de inwoners van Culemborg en Culemborgse organisaties voor internationale samenwerking met projecten in het buitenland uitgenodigd.

MICROKREDIET

In 2006 is SCOS gestart met het project Microkrediet, in samenwerking met het Kuyasa Fund, Oikocredit en de gemeente Culemborg.

Destijds zijn de doelstellingen geformuleerd, die op dit moment nog steeds gelden:

- ondersteuning bij het microfinancieringsprogramma van Kuyasa

- op "Culemborgs niveau" invulling geven aan betrokkenheid en bewustwording.

Regelmatig is het project Microkrediet onder de aandacht gebracht van de Culemborgse samenleving (zowel inwoners als bedrijven en organisaties).

In de Culemborgse Courant is regelmatig verslag gedaan van de ontwikkelingen en de resultaten van Kuyasa.

Culemborgers zijn op de Markt en in winkelcentra geïnformeerd over het project, waarna de mensen zijn teruggebeld. Tijdens Culemborg Bijvoorbeeld 2008 was de directeur van Kuyasa met één van haar cliënten, Mamay, aanwezig op het Goede Doelenplein en op de Markt.

Tijdens twee Culemborgse beurzen in november 2008 was SCOS nadrukkelijk aanwezig en er was in 2009 aandacht voor microkredietprojecten op scholen via Day4Change. Het resultaat is dat er vanuit het Culemborgse project ruim € 200.000 is ingelegd door iets meer dan 50 participanten, voor Nederland een unieke situatie.

In Zuid-Afrika zijn de effecten groot te noemen. De microfinanciering bereikt vooral vrouwen tussen de veertig en de zestig jaar.

Er zijn in 7 jaar in Kaapstad 11.000 cliënten geholpen, waarbij in totaal 55.000 mensen zijn bereikt. De waardestijging van de huizen is aanzienlijk (2 tot vijf maal zoveel waarde).

Kuyasa heeft zichzelf ten doel gesteld een bepalende rol te vervullen op de Zuid-Afrikaanse markt voor microfinanciering. In 2014 willen zij 150.000 nieuwe leningen hebben uitstaan en kantoren hebben in 9 steden in 6 provincies.

Dat betekent een bedrijf met 600 medewerkers. Culemborg was begin van deze eeuw één van de pioniers bij het steunen van Kuyasa.

Op dit moment is het Culemborgse project een zeer gewaardeerde kleine bijdrage.

Mikrokrediet: advies raadsperiode 2010-2014

SCOS adviseert de gemeenteraad van Culemborg door te gaan met het project voor microkrediet in samenwerking met het Kuyasa Fund en Oikocredit.

Voor SCOS is de komende raadsperiode belangrijk om de communicatie met Kuyasa op een voldoende niveau te houden. Kuyasa heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld en is op dit moment groeiende tot een landelijke organisatie.

SCOS hecht aan een volwaardige relatie met Kuyasa. Daarnaast stelt SCOS voor de banden met Oikocredit aan te halen en hen te vragen mee te kijken naar de ontwikkelingen van het microfinancieringsprogramma van Kuyasa. SCOS heeft niet de deskundigheid hier voldoende alert op te zijn.

PROUDLY MANENBERG

Inleiding

In de raadsperiode 2006-2010 is het project Villiersdorp beëindigd. In 2007 is er gewerkt aan een nieuw project in Zuid-Afrika, in Atlantis. In december 2007 heeft SCOS geconcludeerd dat het project Atlantis niet voldeed aan de gestelde criteria en zijn de contacten beëindigd.

Na gedegen voorbereiding en veel contacten met de Development Action Group heeft in april 2008 een SCOS-delegatie gesprekken gevoerd in de Township Manenberg.

In deze wijk van Kaapstad werkt de organisatie Proudly Manenberg met jongeren om hen een alternatief te bieden voor een leven in de criminaliteit. Kort gezegd: het aanbieden van positieve jeugdbrigades als alternatief voor de criminele "gangs". De activiteiten (rapportage zomer 2009) staan in onderstaand overzicht:

* Inzet Jeugdwerker: ondersteunt jeugdbrigades, organiseert activiteiten en ondersteunt bestuur PM.

* Opbouw jeugdbrigades en hun activiteiten: in drie wijken redelijk verlopen, in twee minder door tegenwerking door criminele jeugdbendes.

* Training: de jeugdbrigades zoeken andere jongeren op en organiseren activiteiten voor hun leeftijdgenoten.

* Vakantieprogramma's: drie maal georganiseerd, per keer 250-300 jongeren. Thema's als 'drugs' worden behandeld.

* Concerten: drie maal georganiseerd op zaterdagavond met veel muziek en dans (per avond 1000 deelnemers).

* Workshops: thema's (drugs), maar ook opzetten klussendienst (auto wassen, catering).

* CUL-MAN project: internetcontact tussen scholieren in Culemborg en Manenberg. In Manenberg last van technische problemen.

SCOS heeft medio 2008 besloten 'Proudly Manenberg' drie jaar te ondersteunen met EUR15.000 per jaar. Daarnaast heeft SCOS besloten zich in te spannen in 2009 en 2010 om gelden van fondsen, sponsoren en donateurs te werven voor een totaalbedrag van € 60.000 (over twee jaar).

Om goed zicht te houden op de projecten heeft SCOS de Development Action Group (DAG) ingeschakeld voor het begeleiden van de noodzakelijke projectverantwoording van de kant van Proudly Manenberg. Hiermee is EUR5.000 gemoeid in drie jaar.

Het project verloopt voorspoedig. De contacten met zowel Proudly Manenberg en de Development Action Group verlopen goed. Er wordt gewerkt met kwartaalrapportages en jaarlijks wordt bekeken naar aanleiding van deze rapportages of de bijdrage overgemaakt kan worden. In 2008 en in 2009 is EUR15.000 overgemaakt. Tevens is de bijdrage voor 2009 uit fondsen e.d. (EUR30.000) overgemaakt naar Proudly Manenberg.

Proudly Manenberg:advies periode 2010-2014

SCOS hanteert de volgende criteria voor de projecten:

Algemeen

*Duurzame structurele hulp leidend tot versterking van de zelfstandigheid en waardigheid van met name de in dat opzicht meest behoeftige groepen in de samenleving van een ontwikkelingsland.

*In staat om burgers van Culemborg actief te betrekken bij deze ontwikkelingsproblematiek.

Specifiek

*Zo mogelijk in Zuid-Afrika, teneinde als kleine organisatie de reeds opgedane ervaring te kunnen benutten en versnippering te voorkomen.

*Effectief, efficiënt en haalbaar.

*Betrouwbaar, in de zin van controleerbaar en ter plekke begeleid door een betrouwbare partner (zo mogelijk DAG).

*De rol van SCOS/Culemborg moet herkenbaar zijn en geschieden in samenwerking met overheid en andere sponsors.

*Nadruk op (niet noodzakelijkerwijs beperking tot) verbetering van het toekomstperspectief van jonge mensen in behoeftige sociaaleconomische omstandigheden.

SCOS adviseert de gemeenteraad om in de raadsperiode 2010-2014 het project "Proudly Manenberg" voort te zetten.

De gekozen formule van "in principe 3 jaar", daarna eventueel nog een keer te verlengen en steeds op voorwaarde van goede prestatie ter plekke lijkt een goede en frisse weg.

Concreet betekent dat een nieuwe afspraak voor drie jaar (tot en met medio 2014). SCOS ziet veel mogelijkheden voor verdieping, uitbreiding of aanpassing van het project in de komende raadsperiode.

Daarbij is het goed mogelijk accenten te verleggen en het project meer op andere sectoren dan de jeugd in te richten.

In 2013 kan door SCOS gewerkt worden aan een advies voor een nieuw project.

BBIS

Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking

Inleiding

Met het verbredingsbudget (nu: Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking) in het gemeentelijk Fonds Internationale Samenwerking worden initiatieven vanuit de Culemborgse bevolking, die gericht zijn op ontwikkelingssamenwerking, ondersteund.

De gemeente Culemborg wil met deze regeling een actieve rol spelen op het terrein van internationale samenwerking.

De gemeente stelt zich als doel om:

*de situatie van arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verbeteren;

*Culemborgse activiteiten en bewustwording op dit front te ondersteunen.

Om dit doel mogelijk te maken heeft de gemeente een speciaal fonds in het leven geroepen, genaamd de Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking. Voor de afgelopen raadsperiode stelde de gemeente hiertoe voor de jaren 2008 en 2009 elk EUR20.000 en voor 2010 EUR12.000 ter beschikking.

SCOS voert de regeling uit. Voor projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen uit ontwikkelingslanden kunnen organisaties en personen uit Culemborg bij SCOS een verzoek tot financiering indienen.

De feitelijke behandeling en beoordeling van de projectvoorstellen gebeurt door het Adviesorgaan Bijdrageregeling Burgerinitiatieven.

De leden van het adviesorgaan zijn door de gemeente benoemd. Het adviesorgaan adviseert SCOS over honorering van een financieringsvoorstel. De uiteindelijke beoordeling of deze projecten voldoende bijdragen aan de gestelde doelen vindt plaats door het dagelijks bestuur van SCOS.

Stand van zaken BBIS

In 2008 zijn 6 projecten ingediend, waarvan er vier gehonoreerd zijn:

*een project voor AIDS-weeskinderen in Tanzania;

*een ouderenproject in Moldavië;

*een werkproject voor gehandicapten in Ethiopië;

*een project voor lastdieren voor armen in Pakistan.

In 2009 is het aantal aanvragen in eerste instantie enorm achtergebleven in vergelijking tot 2008. De leden van de adviesraad hebben in 2009 herhaalde malen geprobeerd de bij hen bekende plaatselijke goededoelenorganisaties te bewegen een aanvraag in te dienen.

Dit is gebeurd door meerdere persoonlijke e-mails en zelfs telefoontjes. Een aantal keer is aandacht gevraagd voor BBIS op de gemeentepagina in de Culemborgse Courant.Dit heeft voor 2009 uiteindelijk tot een bevredigend resultaat geleid.

Ondersteuning is in 2009 verleend aan de volgende projecten:

* Stichting Dorcas (Nursery School in Kenia) - EUR500.

* Stichting Child (huizen voor AIDS-wezen in Tanzania) - EUR3.750.

* Een studente (gaat werken in hospice voor kinderen met HIV/AIDS in Zuid-Afrika) - EUR 600.

* Werkplaats voor de derde wereld (financiering arts in ziekenhuis Tanzania) – EUR5.000 (+ toezegging voor EUR5.000 in 2010).

*Atletiekvereniging Statina (inrichting slaapzaal gehandicapte kinderen in Ghana) - EUR 500.

*Vereniging Vrienden van Sekem (inrichting tehuis en schoolvervoer voor gehandicapte kinderen in Egypte) - EUR4.500.

Drie aangevraagde financieringsverzoeken werden in 2009 afgewezen, namelijk:

* Lek & Linge (Manenberg) - EUR7.500.

* Lek & Linge (School in Mongolië) - EUR5.000.

* AgriDynamic Foundation (pluimveeproject in Kameroen) - EUR5.000.

Zoals uit het bovenstaande overzicht blijkt heeft de inzet vanuit de adviesraad in 2009 zijn effect niet gemist.

Uit het aantal en de diversiteit van de verschillende aanvragen om een financiële bijdrage kan de conclusie worden getrokken dat de BBIS een uitstekend instrument is om initiatieven en/of projecten financieel te ondersteunen en (mee) te realiseren. Het aantal subsidieaanvragen betekent ook dat betrokkenheid en draagvlak, door en vanuit de Culemborgse samenleving, voor ontwikkelingswerk verder kan groeien.

Het regelmatig publiceren en informatie geven over het bestaan van de BBIS-regeling is wenselijk om lokale initiatieven op ontwikkelingsgebied beter in staat te stellen nieuwe activiteiten te ondernemen.

BBIS: advies periode 2010-2014

Uit voorgaande blijkt dat aanvankelijk kon worden getwijfeld aan het bestaansrecht van de regeling. Gelukkig vond er in de zomer van 2009 een ommekeer plaats door het ontvangen van een aantal aanvragen. Deze aanvragen en de kwaliteit hiervan stemmen tot optimisme over de toekomst van de regeling. Het advies van SCOS is dan ook om met de regeling door te gaan.

Advies beleid Ontwikkelingssamenwerking gemeente Culemborg

Raadsperiode 2010 – 2014

Financiering ontwikkelingssamenwerking gemeente Culemborg 2010 - 2014

Beschikbare middelen volgens raming gemeente: EUR280.000

Te reserveren voor:

Project Microkrediet Oikocredit/Kuyasafund EUR50.000

Project Manenberg EUR60.000

Projecten BBIS EUR60.000

Subsidie SCOS (4 x EUR12.500), waarvan ong. 75% bestemd voor projecten in Zuid-Afrika en bewustwordingsactiviteiten in Culemborg)

EUR50.000

Ambtelijke ondersteuning gehele periode EUR50.000

Reservering onvoorzien en noodhulp EUR10.000

Totaal te reserveren EUR280.000

 

Raadsperiode 2014-2018

SCOS heeft een concept-raadsadvies aan de gemeente aangeboden. Gelet op de ontvangst in het college in 2014 is het voorstel nog lopend.